قرارداد اجرای

پروژه و
زمان بندی پرداخت

این قرارداد بین سایت مدار وب و مشتری، پس از ثبت سفارش توسط مشتری قابل اجرا می باشد.

contract

پروژه

منظور از پروژه همان محصولات فروشگاه می باشد.

شما می توانید از صفحه فروشگاه پروژه های موجود را سفارش دهید ،فعلا فقط می توانید از پروژه های از پیش تعریف شده استفاده کنید.

زمان تقریبی اتمام پروژه ها در صفحه آن ها درج شده است، در صورت تغییر به شما اطلاع رسانی میشود.

پروژه ها با توجه به حجم کار تقسیم بندی شده اند وبا زمانبندی پرداخت ها قسمتی از پروژه ارائه میشود، پروژه ها از دو بخش شروع  و حداکثر در چهار بخش ارائه میشوند.

درخواست تغییر بر اساس حجم پروژه متفاوت است ،حداکثر تعداد درخواست در صفحه محصول قابل مشاهده می باشد.

پرداخت ها

پرداخت هزینه بصورت اقساطی وبا پیشرفت پروژه

بله ،باتوجه به حجم پروژه زمانبندی پرداخت ارائه میشود و در هرپرداخت قسمت تکمیل شده پروژه که قابل ارائه باشد برای شما ارسال میشود.

بله، اما پرداخت های گذشته قابل بازگشت نمی باشد و پروژه شما راکد می ماند تا زمان درخواست دوباره تکمیل پروژه ،توجه داشته باشد هزینه تکمیل پروژه دوباره ارزیابی خواهد شد.